C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1. Fost-a cuvântul Domnului către mine:
2. «Tu, fiul omului, voieşti oare să judeci, să judeci cetatea sângelui? Spune-i toate urâciunile ei,
3. Şi-i spune: Aşa zice Domnul Dumnezeu: O, cetate, care verşi sânge în mijlocul tău, ca să-ţi vină vremea, şi care-ţi faci idoli, ca să te întinezi!
4. Cu sângele, pe care l-ai vărsat, te-ai făcut vinovată şi cu idolii, pe care i-ai făcut, te-ai spurcat şi ţi-ai apropiat zilele tale şi ai ajuns la sfârşitul anilor tăi. De aceea te voi da popoarelor spre batjocură şi tuturor ţărilor spre bătaie de joc.
5. Cei de aproape şi cei de departe ai tăi îşi vor bate joc de tine, care ţi-ai întinat numele şi eşti plină de neorânduială.
6. Iată cei ce povăţuiesc în Israel, fiecare după măsura puterilor sale, au fost întru tine ca să verse sânge.
7. La tine, tatăl şi mama sunt dispreţuiţi, la tine străinul este chinuit, la tine orfanul şi văduva sunt asupriţi.
8. Cele sfinte ale tale, tu nu le cinsteşti şi zilele Mele de odihnă le calci.
9. Clevetitori sunt destui în tine, ca să verse sânge; în munţii tăi se mănâncă jertfe idoleşti şi în mijlocul tău se fac urâciuni.
10. La tine se descoperă goliciunea tatălui, la tine se siluieşte femeia în vremea perioadei ei de necurăţie.
11. Unul face ticăloşie cu femeia vecinului său, altul se spurcă cu nora sa; unul siluieşte pe sora sa, fiica tatălui său.
12. În tine se ia mită, ca să se verse sânge; tu iei dobândă şi camătă şi cu silnicie apuci câştig de la fratele tău, iar pe Mine M-ai uitat, zice Domnul Dumnezeu.
13. Şi iată, Eu Mi-am lovit palmele Mele una de alta, văzând lăcomia ta, care se vede la tine, şi vărsarea de sânge, care se săvârşeşte în mijlocul tău.
14. Va suferi oare inima ta şi vor fi oare tari mâinile tale în acele zile, când voi lucra împotriva ta? Eu, Domnul, am zis şi voi face.
15. Te voi împrăştia printre popoare şi te voi vântura prin ţări, voi pune capăt urâciunilor tale cele din tine.
16. Singură te vei face dispreţuită înaintea ochilor popoarelor şi vei cunoaşte că Eu sunt Domnul».
17. Şi a fost cuvântul Domnului către mine:
18. «Fiul omului, casa lui Israel Mi s-a făcut zgură; toţi sunt plumb şi fier şi cositor în cuptor, au ajuns ca nişte zgură de argint.
19. De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: De vreme ce toţi v-aţi făcut zgură, de aceea iată Eu vă voi aduna în Ierusalim.
20. După cum se pune în cuptor la un loc argint şi aramă şi fier şi cositor şi plumb, ca să aprindă asupra lor foc şi să le topească,
21. Vă voi aduna şi voi aprinde asupra voastră focul mâniei Mele şi vă voi topi în mijlocul cetăţii.
22. Cum se topeşte argintul în cuptor, aşa vă veţi topi şi voi în mijlocul cetăţii, şi veţi şti că Eu, Domnul, am vărsat asupra voastră urgia Mea».
23. Fost-a cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis:
24. «Fiul omului, spune Ierusalimului: Eşti o ţară necurăţită şi neudată de ploaie în ziua mâniei.
25. Mai-marii lui urzesc în el intrigi; ca nişte lei ce mugesc şi sfâşie prada, aşa mănâncă ei sufletele; strâng avuţii şi lucruri preţioase şi sporesc numărul văduvelor.
26. Preoţii lui calcă legea Mea şi pângăresc lucrurile sfinte ale Mele; nu osebesc ce este sfânt de ce nu este sfânt şi nu fac deosebire între curat şi necurat; de la zilele Mele de odihnă şi-au întors ochii, şi Eu sunt înjosit de către aceştia.
27. Căpeteniile lui în sânul lui sunt ca nişte lupi care sfâşie prada; ei varsă sânge şi ucid sufletele, ca să-şi sature lăcomia.
28. Proorocii lui tencuiesc toate cu ipsos, cu vedenii deşarte şi cu prevestiri mincinoase, zicând: «Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu», când Domnul nu le grăieşte nimic.
29. Iar poporul săvârşeşte silnicii şi jaf; asupreşte pe sărac şi pe cel în necaz, chinuieşte pe străin fără nici un drept.
30. Am căutat printre ei să găsesc un om ca să se poarte cu dreptate şi să stea înaintea feţei Mele, pentru ţara aceasta, ca să nu o pierd, şi nu am găsit.
31. Deci voi vărsa asupra lor mânia Mea; cu focul urgiei Mele îi voi pierde şi purtarea lor o voi întoarce asupra capului lor», zice Domnul Dumnezeu.
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Vedeniile proorocului Iezechiel.
2: Vedenia cărţii.
3: Vedenia proorocului.
4: Prevestirea foametei în cetatea Ierusalimului.
5: Pedeapsa poporului.
6: Proorocie împotriva lui Iuda.
7: Urmarea proorociei.
8: Iezechiel răpit cu duhul din Caldeea în Ierusalim.
9: Pierderea nelegiuiţilor şi cruţarea celor însemnaţi.
10: Vedenia focului şi a heruvimilor.
11: Vedenia căldării.
12: Robia Ierusalimului.
13: Proorocii cei mincinoşi.
14: Pedeapsa profeţilor mincinoşi.
15: Ierusalimul asemănat cu lemnul viţei.
16: Darurile lui Dumnezeu asupra Ierusalimului. Patima desfânării.
17: Pilda vulturului şi a cedrului.
18: Îndemn la pocăinţă.
19: Pilda leoiaicei şi a viei.
20: Mustrări poporului lui Israel.
21: Proorocie despre luarea Ierusalimului.
22: Nelegiuirea, fărădelegea şi păcatul atrag mânia lui Dumnezeu.
23: Pilda a două femei desfrânate şi pedepsirea lor.
24: Pilda cu fierberea căldării.
25: Proorocii împotriva celor de alt neam.
26: Proorocie pentru pustiirea Tirului.
27: Neguţătoria Tirului şi căderea lui.
28: Proorocie împotriva Tirului şi a Sidonului.
29: Proorocie împotriva Egiptului.
30: Prăpăd asupra multor cetăţi.
31: Proorocie pentru pieirea Egiptului.
32: Plângere asupra Egiptului.
33: Dregătoria proorocilor.
34: Păstorii necredincioşi şi făgăduinţa Păstorului bun.
35: Proorocie împotriva Edomului.
36: Făgăduinţa mântuirii lui Israel.
37: Vedenia oaselor uscate. Alcătuirea din nou a trupului şi învierea morţilor.
38: Proorocie împotriva lui Gog şi Magog.
39: Urmarea proorociei contra lui Gog şi Magog.
40: Vedenia zidirii templului.
41: Rânduiala zidirii templului.
42: Împrejurimile templului.
43: Vedenia slavei lui Dumnezeu.
44: Portul şi cumpătarea preoţilor.
45: Obligaţii rituale pentru rege şi popor.
46: Ritualul cerut regelui.
47: Poziţia templului şi împrejurimile.
48: Împărţirea pământului celui sfânt la cele douăsprezece seminţii.