C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1. În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a lunii întâi, a fost cuvântul Domnului către mine:
2. «Fiul omului, pentru că Tirul face împotriva Ierusalimului: Aha! Aha! şi zice: Iată el – poarta popoarelor – este dărâmat; acum aleargă la mine; eu mă umplu, iar el se pustieşte,
3. De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: Iată sunt împotriva ta, Tirule, şi voi ridica împotriva ta popoare multe, cum îşi ridică marea valurile sale.
4. Voi sfărâma zidurile Tirului şi turnurile lui le voi dărâma; voi mătura praful din el şi-l voi face stâncă goală.
5. Loc de uscat mrejele va fi el la mare, pentru că a zis acestea, grăieşte Domnul Dumnezeu, şi va fi prada neamurilor.
6. Iar fiicele lui, care sunt pe pământ, vor fi ucise cu sabia şi vor şti că Eu sunt Domnul».
7. Că aşa zice Domnul Dumnezeu: «Iată Eu voi aduce împotriva Tirului de la miazănoapte pe Nabucodonosor, regele Babilonului, regele regilor, cu cai, cu care şi cu călăreţi, cu oştire şi cu mulţime de neamuri.
8. Pe fiicele tale cele din câmpie el le va ucide cu sabia şi va ridica împotriva ta turnuri de împresurare, va face val împrejurul tău şi va pune împotriva ta scuturile.
9. Spre zidurile tale va împinge berbecii de spart ziduri şi turnurile tale le va dărâma cu topoarele.
10. De mulţimea cailor lui vei fi acoperit de praf şi de zgomotul călăreţilor, al carelor şi al roţilor se vor cutremura zidurile tale, când va intra el pe porţile tale, cum se intră într-o cetate sfărâmată.
11. Cu copitele cailor săi va călca el toate uliţele tale, pe poporul tău îl va ucide cu sabie, iar puternicele tale columne le va răsturna la pământ.
12. Vor jefui bogăţia ta şi mărfurile tale le vor fura, vor dărâma zidurile tale şi frumoasele tale case le vor strica, şi pietrele tale şi arborii tăi şi pământul tău le vor arunca în apă.
13. Voi curma zgomotul cântecelor tale şi sunet de chitară nu se va mai auzi la tine.
14. Te voi face stâncă goală şi loc de uscat mrejele vei fi; nu vei mai fi zidit din nou, căci Domnul a spus acestea», zice Domnul Dumnezeu.
15. Aşa zice Domnul Dumnezeu Tirului: «De zgomotul căderii tale şi de geamătul răniţilor tăi, când se va face măcelul în tine, nu se vor cutremura oare insulele?
16. Toţi stăpânitorii mării se vor cobori de pe tronurile lor, îşi vor scoate purpurile şi îşi vor dezbrăca hainele lor cele brodate; cu groază se vor îmbrăca, vor şedea la pământ şi vor tremura fără încetare şi vor fi umiliţi din pricina ta.
17. Vor ridica plângere împotriva ta şi-ţi vor zice: «Cum ai pierit tu, cel locuit de stăpânitorii mărilor, cetate vestită, care erai tare pe mare şi tu şi locuitorii tăi, care aduceai groază asupra tuturor celor care locuiau pe uscat!
18. Acum, în ziua căderii tale, s-au cutremurat insulele; insulele de pe mare sunt îngrozite de sfârşitul tău».
19. Că aşa zice Domnul Dumnezeu: «Când te voi face cetate pustie, asemenea cetăţilor nelocuite, când voi ridica împotriva ta adâncul şi te vor acoperi apele cele mari,
20. Atunci te voi coborî cu cei ce se coboară în mormânt, la poporul de odinioară şi te voi aşeza în adâncurile pământului, în pustietăţi veşnice, cu cei ce s-au dus în mormânt, ca să nu mai fii locuit şi să nu mai dăinuieşti în ţara celor vii.
21. Groază te voi face şi nu vei mai fi; te vor căuta şi nu te vor mai găsi în veci», zice Domnul Dumnezeu.
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Vedeniile proorocului Iezechiel.
2: Vedenia cărţii.
3: Vedenia proorocului.
4: Prevestirea foametei în cetatea Ierusalimului.
5: Pedeapsa poporului.
6: Proorocie împotriva lui Iuda.
7: Urmarea proorociei.
8: Iezechiel răpit cu duhul din Caldeea în Ierusalim.
9: Pierderea nelegiuiţilor şi cruţarea celor însemnaţi.
10: Vedenia focului şi a heruvimilor.
11: Vedenia căldării.
12: Robia Ierusalimului.
13: Proorocii cei mincinoşi.
14: Pedeapsa profeţilor mincinoşi.
15: Ierusalimul asemănat cu lemnul viţei.
16: Darurile lui Dumnezeu asupra Ierusalimului. Patima desfânării.
17: Pilda vulturului şi a cedrului.
18: Îndemn la pocăinţă.
19: Pilda leoiaicei şi a viei.
20: Mustrări poporului lui Israel.
21: Proorocie despre luarea Ierusalimului.
22: Nelegiuirea, fărădelegea şi păcatul atrag mânia lui Dumnezeu.
23: Pilda a două femei desfrânate şi pedepsirea lor.
24: Pilda cu fierberea căldării.
25: Proorocii împotriva celor de alt neam.
26: Proorocie pentru pustiirea Tirului.
27: Neguţătoria Tirului şi căderea lui.
28: Proorocie împotriva Tirului şi a Sidonului.
29: Proorocie împotriva Egiptului.
30: Prăpăd asupra multor cetăţi.
31: Proorocie pentru pieirea Egiptului.
32: Plângere asupra Egiptului.
33: Dregătoria proorocilor.
34: Păstorii necredincioşi şi făgăduinţa Păstorului bun.
35: Proorocie împotriva Edomului.
36: Făgăduinţa mântuirii lui Israel.
37: Vedenia oaselor uscate. Alcătuirea din nou a trupului şi învierea morţilor.
38: Proorocie împotriva lui Gog şi Magog.
39: Urmarea proorociei contra lui Gog şi Magog.
40: Vedenia zidirii templului.
41: Rânduiala zidirii templului.
42: Împrejurimile templului.
43: Vedenia slavei lui Dumnezeu.
44: Portul şi cumpătarea preoţilor.
45: Obligaţii rituale pentru rege şi popor.
46: Ritualul cerut regelui.
47: Poziţia templului şi împrejurimile.
48: Împărţirea pământului celui sfânt la cele douăsprezece seminţii.