C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1. «Iar tu, fiul omului, rosteşte proorocie împotriva lui Gog şi spune: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Iată, Eu sunt împotriva ta, Gog, prinţul lui Roş, al lui Meşec şi al lui Tubal!
2. Te voi ademeni şi te voi trage, te voi scoate din hotarele de la miază-noapte şi te voi aduce în munţii lui Israel.
3. Acolo voi scoate aurul tău din mâna stângă a ta şi voi arunca săgeţile tale din mîna dreaptă a ta.
4. Cădea-vei în munţii lui Israel, tu şi toate oştile tale şi popoarele cele ce sunt cu tine; şi te voi da spre mâncare la tot felul de păsări de pradă şi fiarelor câmpului.
5. Cădea-vei în câmp deschis, căci Eu am spus acestea», zice Domnul Dumnezeu.
6. «Şi voi trimite foc în pămîntul lui Magog şi asupra locuitorilor insulelor, care trăiesc fără grijă şi vor şti că Eu sunt Domnul.
7. Voi arăta numele Meu cel sfânt poporului Meu Israel şi nu voi mai lăsa de acum să se necinstească sfânt numele Meu şi vor ştii neamurile că Eu sunt Domnul cel sfânt în Israel.
8. Iată, aceasta va veni şi se va împlini, zice Domnul Dumnezeu; aceasta este ziua aceea de care am grăit Eu.
9. Atunci locuitorii cetăţilor lui Israel vor ieşi şi vor aprinde foc, vor arde armele, scuturile, pavezele, arcurile, săgeţile, lăncile şi suliţele; şapte ani le vor arde.
10. Nu vor aduce lemne din câmp, nici nu vor tăia din pădure, ci vor arde numai arme; vor jefui pe jefuitorii lor şi vor prăda pe prădătorii lor, zice Domnul Dumnezeu.
11. În ziua aceea voi da lui Gog loc de mormânt, în Israel, valea trecătorilor, la răsărit de Marea Moartă şi mormântul acela va împiedica pe trecători; acolo vor îngropa pe Gog şi toată tabăra lui şi vor numi valea aceea Valea taberei lui Gog.
12. Şapte luni îi va îngropa casa lui Israel, ca să cureţe ţara. 
13. Tot poporul ţării îi va îngropa şi va fi vestită la ei ziua în care Mă voi preaslăvi, zice Domnul Dumnezeu; 
14. Apoi se vor ridica oameni care să cutreiere necontenit ţara şi cu ajutorul trecătorilor să îngroape pe cei ce au rămas pe faţa pământului, ca să cureţe ţara; iar după trecerea a şapte luni, vor începe să facă cercetări. 
15. Şi când cineva din cei ce cutreieră ţara va vedea os de om, va pune semn lângă el până ce groparii îl vor îngropa în Valea taberei lui Gog. 
16. Numele cetăţii va fi Hamona (cimitir). Şi aşa vor curăţi ei ţara». 
17. «Aşa zice Domnul Dumnezeu: Iar tu, fiul omului, spune la tot felul de păsări şi tuturor fiarelor câmpului: «Adunaţi-vă şi mergeţi din toate părţile, adunaţi-vă la jertfa Mea, pe care o voi junghia Eu pentru voi, la jertfa cea mare din munţii lui Israel şi veţi mânca acolo carne şi veţi bea sânge. 
18. Carnea războinicilor o veţi mânca şi veţi bea sângele căpeteniilor pământului, al berbecilor, al mieilor, al ţapilor, al viţeilor şi al tuturor celor îngrăşaţi din Vasan; 
19. Veţi mânca grăsime până vă veţi sătura şi veţi bea sânge până vă veţi îmbăta din jertfa Mea, pe care o voi junghia pentru voi. 
20. Şi vă veţi sătura la masa Mea de cai şi de călăreţi, de războinici şi de tot felul de ostaşi, zice Domnul Dumnezeu. 
21. Voi arăta slava Mea între neamuri, şi toate neamurile vor vedea judecata Mea, pe care o voi săvârşi Eu, şi mâna Mea, pe care o voi pune asupra lor. 
22. Atunci va şti casa lui Israel că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, din ziua de astăzi înainte. 
23. Popoarele de asemenea vor cunoaşte că neamul lui Israel a fost dus în robie pentru nedreptatea lui; pentru că ei s-au purtat cu necredincioşie înaintea Mea, am ascuns Eu faţa şi i-am dat pe mâna vrăjmaşilor lor şi au căzut ei cu toţii de sabie; 
24. Pentru necurăţiile lor şi pentru fărădelegile lor am făcut Eu aceasta cu ei şi Mi-am ascuns Eu faţa de la dânşii. 
25. De aceea aşa zice Domnul Dumnezeu: Acum voi întoarce prizonierii lui Iacov, Mă voi îndura de toată casa lui Israel şi voi fi zelos pentru numele Meu cel sfânt. 
26. Ei vor uita ocara lor şi toate nelegiuirile lor pe care le-au făcut înaintea Mea, când vor trăi în ţara lor în siguranţă şi nimeni nu-i va tulbura. 
27. Când îi voi întoarce dintre popoare şi-i voi aduna dintre ţările vrăjmaşilor lor şi-Mi voi arăta în ei sfinţenia Mea înaintea ochilor a multor neamuri. 
28. Atunci vor şti că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, când, după ce i-am risipit printre popoare, iarăşi îi voi aduna în ţara lor şi nu voi mai lăsa acolo nici unul din ei. 
29. Şi nu voi mai ascunde de ei faţa Mea pentru că voi revărsa duhul Meu asupra casei lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. 
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Vedeniile proorocului Iezechiel.
2: Vedenia cărţii.
3: Vedenia proorocului.
4: Prevestirea foametei în cetatea Ierusalimului.
5: Pedeapsa poporului.
6: Proorocie împotriva lui Iuda.
7: Urmarea proorociei.
8: Iezechiel răpit cu duhul din Caldeea în Ierusalim.
9: Pierderea nelegiuiţilor şi cruţarea celor însemnaţi.
10: Vedenia focului şi a heruvimilor.
11: Vedenia căldării.
12: Robia Ierusalimului.
13: Proorocii cei mincinoşi.
14: Pedeapsa profeţilor mincinoşi.
15: Ierusalimul asemănat cu lemnul viţei.
16: Darurile lui Dumnezeu asupra Ierusalimului. Patima desfânării.
17: Pilda vulturului şi a cedrului.
18: Îndemn la pocăinţă.
19: Pilda leoiaicei şi a viei.
20: Mustrări poporului lui Israel.
21: Proorocie despre luarea Ierusalimului.
22: Nelegiuirea, fărădelegea şi păcatul atrag mânia lui Dumnezeu.
23: Pilda a două femei desfrânate şi pedepsirea lor.
24: Pilda cu fierberea căldării.
25: Proorocii împotriva celor de alt neam.
26: Proorocie pentru pustiirea Tirului.
27: Neguţătoria Tirului şi căderea lui.
28: Proorocie împotriva Tirului şi a Sidonului.
29: Proorocie împotriva Egiptului.
30: Prăpăd asupra multor cetăţi.
31: Proorocie pentru pieirea Egiptului.
32: Plângere asupra Egiptului.
33: Dregătoria proorocilor.
34: Păstorii necredincioşi şi făgăduinţa Păstorului bun.
35: Proorocie împotriva Edomului.
36: Făgăduinţa mântuirii lui Israel.
37: Vedenia oaselor uscate. Alcătuirea din nou a trupului şi învierea morţilor.
38: Proorocie împotriva lui Gog şi Magog.
39: Urmarea proorociei contra lui Gog şi Magog.
40: Vedenia zidirii templului.
41: Rânduiala zidirii templului.
42: Împrejurimile templului.
43: Vedenia slavei lui Dumnezeu.
44: Portul şi cumpătarea preoţilor.
45: Obligaţii rituale pentru rege şi popor.
46: Ritualul cerut regelui.
47: Poziţia templului şi împrejurimile.
48: Împărţirea pământului celui sfânt la cele douăsprezece seminţii.