Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Iar spiţa neamului lui Isav, care se mai numeşte şi Edom, este aceasta:
2. Isav şi-a luat femei din fetele Canaaneilor: pe Ada, fata lui Elon Heteul, şi pe Olibama, fata lui Ana, fiul lui Ţibon Heveul,
3. Şi pe Basemata, fata lui Ismael şi sora lui Nebaiot.
4. Ada a născut lui Isav pe Elifaz; Basemata i-a născut pe Raguel;
5. Iar Olibama i-a născut pe Ieuş, pe Ialam şi pe Core. Aceştia sunt fiii lui Isav, care i s-au născut în ţara Canaanului.
6. După aceea şi-a luat Isav femeile sale, fiii săi, fetele sale, toţi oamenii casei sale, toate averile sale, toate vitele sale şi toate câte avea şi toate câte agonisise în ţara Canaanului, şi a plecat Isav din Canaan din pricina lui Iacov, fratele său,
7. Pentru că averile lor erau multe şi nu mai puteau să locuiască la un loc, şi pământul unde erau nu-i mai putea încăpea din pricina mulţimii turmelor lor.
8. Astfel Isav, care se mai numeşte şi Edom, s-a mutat în muntele Seir.
9. Iată acum şi urmaşii ce i s-au născut lui Isav, părintele Edomiţilor, după mutarea sa în muntele Seir.
10. Numele fiilor lui Isav sunt acestea: Elifaz, fiul Adei, solia lui Isav şi Raguel, fiul Basematei, soţia lui Isav.
11. Elifaz, a avut cinci feciori: Teman, Omar, Ţefo, Gatam şi Chenaz;
12. Iar Timna, o ţiitoare a lui Elifaz, fiul lui Isav, i-a născut lui Elifaz pe Amalec. Aceştia sunt urmaşii din Ada, femeia lui Isav.
13. Iar feciorii lui Raguel sunt aceştia: Nahat şi Zerah, Şama şi Miza. Aceştia sunt urmaşii din Basemata, femeia lui Isav.
14. Iar feciorii Olibamei, femeia lui Isav şi fiica lui Ana a lui Ţibon, sunt aceştia: ea a născut lui Isav pe Ieuş, pe Ialam şi pe Core.
15. Iată şi căpeteniile fiilor lui Isav: feciorii lui Elifaz, întâi-născutul lui Isav, sunt: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz,
16. Căpetenia Core, căpetenia Gatam şi căpetenia Amalec. Acestea sunt căpeteniile din Elifaz în ţara Edomului; aceştia sunt urmaşii din Ada.
17. Iar fiii lui Raguel, fiul lui Isav, sunt: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Şama şi căpetenia Miza. Acestea sunt căpeteniile din Raguel în ţara Edomului; aceştia sunt urmaşii din Basemata, femeia lui Isav.
18. Iată şi fiii Olibamei, femeia lui Isav: căpetenia Ieuş, căpetenia Ialam şi căpetenia Core. Acestea sunt căpeteniile din Olibama, fata lui Ana şi femeia lui Isav.
19. Aceştia sunt fiii lui Isav şi acestea sunt căpeteniile lor. Acesta este Edom.
20. Iar feciorii lui Seir Horeeanul, care locuiau înainte pământul acela, sunt: Lotan, Şobal, Ţibon şi Ana;
21. Dişon, Eţer şi Dişan. Acestea sunt căpeteniile Horeilor, feciorii lui Seir, în pământul Edomului.
22. Fiii lui Lotan sunt: Hori şi Heman, iar sora lui Lotan a fost Timna.
23. Fiii lui Şobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam.
24. Fiii lui Ţibon sunt: Aia şi Ana. Acesta este acel Ana, care a găsit izvoarele de apă caldă în pustie, când păştea asinii tatălui său Ţibon.
25. Copiii lui Ana sunt: Dişon şi Olibama, fata lui Ana.
26. Copiii lui Dişon sunt: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran.
27. Fiii lui Eţer sunt: Bilhan, Zaavan şi Acan.
28. Fiii lui Dişan sunt: Uţ şi Aran.
29. Deci căpeteniile Horeilor sunt acestea: căpetenia Lotan, căpetenia Şobal, căpetenia Ţibon, căpetenia Ana,
30. Căpetenia Dişon, căpetenia Eţer, căpetenia Dişan. Acestea sunt căpeteniile Horeilor din ţara lui Seir, după familiile lor.
31. Iată şi regii, care au domnit în pământul Edomului înainte de a domni vreun rege peste fiii lui Israel:
32. În Edom a domnit mai întâi Bela, fiul lui Beor şi cetatea lui se numea Dinhaba.
33. După ce a murit Bela, s-a făcut rege Iobab, fiul lui Zerah din Boţra.
34. După ce a murit Iobab, s-a făcut rege Huşam, din ţara Temaniţilor.
35. După ce a murit Huşam, s-a făcut rege Hadad, feciorul lui Bedad; care a bătut pe Madianiţi în câmpul Moab; numele cetăţii lui era Avit.
36. Iar după ce a murit Hadad, s-a făcut rege Samla, din Masreca.
37. Iar după ce a murit Samla, s-a făcut rege, în locul lui, Şaul, din Rehobotul de pe râu.
38. Iar după ce a murit Şaul, s-a făcut rege Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
39. Iar după ce a murit Baal-Hanan, feciorul lui Acbor, s-a făcut rege Hadar, fiul lui Varad, şi numele cetăţii lui era Pau şi al femeii lui Mehetabel, fiica lui Matred, feciorul lui Mezahab.
40. Iar numele căpeteniilor din Isav, după triburile lor, după ţările lor, după numirile şi naţiile lor sunt: căpetenia Timna, căpetenia Alvan, căpetenia Ietet,
41. Căpetenia Olibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
42. Căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
43. Căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile lui Edom, după aşezările lor în ţara stăpânită de ei. Acesta-i Isav, părintele Edomiţilor.
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Facerea lumii.
2: Sfinţirea zilei a şaptea. Aşezarea omului în rai. Prima familie.
3: Căderea strămoşilor în păcat. Pedeapsa. Făgăduinţa lui Mesia.
4: Cain şi Abel. Urmaşii lor.
5: Neamurile patriarhilor de la Adam până la Noe.
6: Vestirea potopului. Facerea corăbiei.
7: Potopul.
8: Încetarea potopului.
9: Legământul cu Noe. Curcubeul, semnul legământului.
10: Seminţia şi urmaşii lui Noe.
11: Turnul Babel. Amestecarea limbilor. Seminţia lui Sem.
12: Chemarea lui Avram.
13: Avram se desparte de Lot.
14: Robirea lui Lot. Avram îl scapă pe Lot şi este binecuvântat de Melhisedec.
15: Credinţa şi dreptatea lui Avram.
16: Ismael.
17: Tăierea împrejur.
18: Avraam primeşte pe Sfânta Treime la stejarul Mamvri.
19: Pieirea Sodomei.
20: Avraam în Gherara.
21: Naşterea lui Isaac. Izgonirea lui Ismael.
22: Isaac adus spre jertfă.
23: Moartea şi mormântul Sarrei.
24: Căsătoria lui Isaac.
25: Căsătoria a doua a lui Avraam. Moartea lui Avraam.
26: Isaac în ţara Filistenilor. Legământul cu Abimelec.
27: Isaac binecuvintează pe Iacov.
28: Iacov în Mesopotamia.
29: Iacov la Laban.
30: Fiii lui Iacov.
31: Iacov pleacă în Canaan.
32: Rugăciunea lui Iacov.
33: Împăcarea lui Iacov cu Isav.
34: Dina şi Sichem.
35: Iacov la Betel. Moartea Rahilei.
36: Neamul lui Isav.
37: Iosif vândut de fraţii săi.
38: Iuda şi Tamara.
39: Iosif în Egipt.
40: Iosif tâlcuieşte visele în temniţă.
41: Iosif tâlcuieşte visele lui Faraon.
42: Fraţii lui Iosif în Egipt.
43: A doua călătorie a fraţilor lui Iosif în Egipt.
44: Spaima fraţilor lui Iosif.
45: Iosif se face cunoscut fraţilor săi.
46: Strămutarea lui Iacov şi a fiilor săi în Egipt.
47: Iacov înaintea lui Faraon.
48: Iacov binecuvintează pe fiii lui Iosif.
49: Proorocia şi moartea lui Iacov.
50: Înmormântarea lui Iacov. Moartea lui Iosif.