Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1. Iar în anul al treizeci şi şaselea al domniei lui Asa, Baeşa, regele lui Israel, a plecat împotriva lui Iuda şi a început să zidească Rama, pentru ca să nu poată nimeni nici să plece de la Asa, regele lui Iuda, nici să vină la el.
2. Atunci a scos Asa argintul şi aurul din vistieriile templului Domnului şi ale casei regelui şi l-a trimis la Damasc lui Benhadad, regele Siriei, zicând:
3. «Legământ să fie între mine şi între tine, cum a fost între tatăl meu şi între tatăl tău. Iată eu îţi trimit argint şi aur, du-te şi rupe legământul tău, care-l ai cu Baeşa, regele lui Israel, ca să plece de la mine».
4. Şi a ascultat Benhadad de regele Asa şi a trimis pe mai-marii oştirii, ce-i avea, împotriva cetăţilor lui Israel; aceştia au pustiit Ainul, Danul, Abel-Maimul (Abel-Bet) şi toate hambarele cu provizii din cetăţile lui Neftali.
5. Când a auzit Baeşa de aceasta, a încetat să mai zidească Rama, oprind lucrarea sa.
6. Iar Asa regele a strâns pe toţi cei ai lui Iuda şi a cărat cu ei din Rama pietrele şi lemnele pe care Baeşa le folosea la întărire, şi a zidit cu ele Gheba şi Miţpa.
7. În timpul acela a venit Hanani văzătorul la Asa, regele lui Iuda, şi i-a zis: «Fiindcă ai nădăjduit în regele Siriei şi n-ai nădăjduit în Domnul Dumnezeul tău, pentru aceea ţi-a scăpat oastea regelui Siriei din mâna ta.
8. Oare Etiopienii şi Libienii n-au avut ei oaste mare şi care şi călăreţi, cărora nu li se mai ştia numărul? Dar pentru că tu ţi-ai pus încrederea în Domnul, El ţi i-a dat în mâna ta;
9. Căci ochii Domnului văd oriunde, peste tot pământul, pentru ca să sprijine pe cei care sunt cu inima lor întreagă la El. Neînţelepţeşte ai lucrat dar acum. Pentru aceasta, de acum înainte tu vei avea războaie».
10. Şi s-a mâniat Asa pe văzător, şi l-a pus la închisoare; fiindcă din pricina aceasta prinsese mare ciudă pe el; şi a mai apăsat în acel timp Asa şi pe unii din popor.
11. Iar faptele lui Asa de la cele dintâi până la cele de pe urmă sunt scrise în cartea regilor lui Iuda şi Israel.
12. În anul al treizeci şi nouălea al domniei sale s-a îmbolnăvit Asa de picioare şi boala lui s-a întins până la părţile cele mai de sus ale corpului; dar el nici la boala sa n-a căutat pe Domnul, ci pe doctori.
13. Şi a răposat Asa cu părinţii săi şi a murit în anul al patruzeci şi unulea al domniei lui.
14. Şi l-au îngropat în mormântul pe care şi-l săpase el în cetatea lui David; şi i-au pus pe un pat pe care-l umpluse cu aromate şi cu tot felul de miresme; la înmormântarea lui i s-au ars foarte multe aromate.
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Înțelepciunea și avuția lui Solomon.
2: Pregătirea pentru zidirea templului.
3: Zidirea templului Domnului.
4: Vasele sfințite.
5: Sfințirea templului.
6: Rugăciunea lui Solomon.
7: Săvârșirea sfințirii.
8: Cetățile zidite de Solomon. Jetfele și corăbiile lui.
9: Regina din Saba cercetează pe Solomon.
10: Roboam și dezbinarea regatului.
11: Roboam se pregătește de război.
12: Războiul cu Șișac. Moartea lui Roboam.
13: Abia, regele Iudei. Războiul lui cu Ieroboam, regele lui Israel.
14: Asa sfărâmă idolii și biruie pe Etiopieni.
15: Asa face alte îndreptări în templu.
16: Păcatul întreit al lui Asa.
17: Iosafat este fericit pentru evlavia lui.
18: Iosafat și Ahab în război cu Sirienii.
19: Iosafat, mustrat de Iehu, rânduiește povățuitori pentru treburile religioase și politice.
20: Iosafat biruie pe Amoniți și pe Moabiți.
21: Ioram ucide pe frații săi și se închină la idoli. Pedeapsa și moartea lui.
22: Pieirea lui Ohozia.
23: Iehoiada unge rege pe Ioaș. Atalia ucisă. Baal dărâmat.
24: Domnia lui Ioaș. Închinarea la idoli. Pedeapsa și moartea lui.
25: Domnia lui Amasia, regele Iudei.
26: Ozia (Azaria) tămâiază și se umple de lepră.
27: Iotam supune pe Amoniți la bir.
28: Ahaz, regele Iudei, și nelegiuirile lui.
29: Iezechia înnnoiește slujba cea adevărată.
30: Vestirea și serbarea Paștilor.
31: Stârpirea închinării la idoli. Îngrijirea de preoți și leviți.
32: Iezechia scapă prin minune de Sanherib.
33: Domnia lui Manase și Amon.
34: Domnia lui Iosia.
35: Iosia sebează Paștile. Moartea sa.
36: Urmașii lui Iosia. Robia Babilonului.