Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1. Iosafat a avut multă bogăţie şi mărire şi s-a înrudit cu Ahab.
2. După câţiva ani s-a dus la Ahab în Samaria, iar acesta a junghiat, pentru el şi pentru poporul ce era cu el, un număr foarte mare de vite mărunte şi mari şi l-a câştigat să meargă împotriva Ramotului din Galaad.
3. Căci Ahab, regele lui Israel, a zis lui Iosafat, regele lui Iuda: «Vrei să mergi cu mine la război împotriva Ramotului din Galaad?» Acela însă i-a răspuns: «Cum eşti tu, aşa sunt şi eu; şi cum este poporul tău, aşa este şi poporul meu: merg cu tine la război!»
4. Şi a zis Iosafat către regele lui Israel: «Întreabă astăzi, ce zice Domnul?»
5. Atunci a adunat regele lui Israel ca la patru sute de prooroci şi le-a zis: «Să mergem noi oare la război împotriva Ramotului din Galaad ori să ne lăsăm?» Şi ei au zis: «Du-te, că Dumnezeu îl va da în mâinile regelui».
6. Zis-a Iosafat: «Nu se găseşte pe aici vreun prooroc al Domnului, ca să-l întrebăm şi pe el?»
7. Iar regele lui Israel a răspuns lui Iosafat: «Mai este un om prin care am putea întreba pe Domnul, dar nu-l iubesc, pentru că nu prooroceşte de bine pentru mine, ci totdeauna îmi prooroceşte numai de rău; acesta este Miheia, fiul lui Imla». Iosafat însă a zis: «Nu grăi aşa, rege!»
8. După aceea a chemat regele lui Israel pe un famen şi i-a zis: «Du-te repede după Miheia, fiul lui Imla».
9. Atunci regele lui Israel şi Iosafat, regele lui Iuda, şedeau fiecare pe tronul său îmbrăcaţi în haine regeşti, în locul din faţa porţii Samariei, şi toţi proorocii prooroceau înaintea lor.
10. Sedechia, fiul lui Chenaana îşi făcuse şi coarne de fier şi zicea: «Aşa zice Domnul: Cu acestea îi vei împunge pe Sirieni până îi vei nimici».
11. Şi toţi proorocii prooroceau acelaşi lucru, zicând: «Du-te împotriva Ramotului din Galaad, şi vei izbuti, că Domnul îl va da în mâinile regelui».
12. Trimisul care se dusese să cheme pe Miheia i-a grăit, zicând: «Iată proorocii proorocesc toţi într-un glas de bine regelui; să fie şi cuvântul tău asemenea cu al fiecăruia din ei; prooroceşte şi tu de bine».
13. Miheia însă a zis: «Viu este Domnul, ce-mi va spune Dumnezeul meu, aceea voi prooroci».
14. După aceea a venit el la rege, iar regele i-a zis: «Miheia, să mergem noi oare la război împotriva Ramotului din Galaad sau să ne lăsăm?» Iar acela a zis: «Duceţi-vă, că veţi izbuti, căci aceia vor cădea în mâinile voastre».
15. Şi i-a zis regele: «De câte ori să te jur eu oare în numele Domnului, ca să grăieşti numai adevărul?»
16. Atunci Miheia a zis: «Am văzut pe toţi fiii lui Israel risipiţi prin munţi ca oile care n-au păstor, iar Domnul mi-a zis: Aceştia neavând domn, să se întoarcă fiecare la casa lui cu pace!»
17. Zis-a regele lui Israel către Iosafat: «Nu ţi-am spus eu oare, că el nu-mi prooroceşte de bine, ci numai de rău?»
18. Iar Miheia a zis: «Ascultaţi aşadar cuvântul Domnului: Am văzut pe Domnul şezând pe tronul Său şi toată oştirea cerească stătea de-a dreapta şi de-a stânga Lui.
19. Atunci Domnul a zis: «Cine din voi ar putea să ducă în ispită pe Ahab, regele lui Israel, ca să se ducă şi să cadă în Ramotul din Galaad?» Şi a răspuns unul una şi altul alta.
20. Atunci a ieşit un duh şi a stat înaintea feţei Domnului şi a zis: «Eu îl voi duce în ispită». Şi a zis Domnul: «În ce chip?»
21. Acela a zis: «Mă duc şi mă fac duh al minciunii în gurile tuturor proorocilor lui». Iar Domnul a zis: «Tu îl vei duce în ispită şi ai să izbuteşti. Du-te şi fă aşa!»
22. Şi acum iată a slobozit Domnul pe duhul minciunii ca să intre în gurile acestor prooroci ai tăi. Dar Domnul n-a grăit de bine pentru tine».
23. Şi s-a apropiat Sedechia, fiul lui Chenaana şi a lovit pe Miheia peste obraz, zicând: «Pe ce drum anume s-a retras Duhul Domnului de la mine, ca să grăiască prin tine?»
24. Iar Miheia a zis: «Iată ai să vezi aceasta în ziua când vei fugi din cămară în cămară, ca să te ascunzi».
25. Atunci a zis regele lui Israel: «Luaţi-l pe Miheia, duceţi-l la Amon, căpetenia oraşului, şi la Ioaş, fiul regelui,
26. Şi le spuneţi: Aşa grăieşte regele: Puneţi pe acesta la închisoare şi să-l hrăniţi ca în vreme de lipsă, cu puţină pâine şi cu puţină apă, până când mă voi întoarce cu pace».
27. Dar Miheia a zis: «Dacă te vei întoarce sănătos, despre aceasta Domnul n-a grăit prin mine». Apoi a zis: «Ascultaţi acestea toţi!»
28. După aceea a plecat regele lui Israel şi Iosafat, regele lui Iuda, împotriva Ramotului din Galaad.
29. Zis-a regele lui Israel către Iosafat: «Eu îmi schimb hainele şi intru în luptă; iar tu îmbracă-te în hainele tale cele de rege». Şi şi-a schimbat hainele regele lui Israel şi a intrat în luptă.
30. Regele Siriei însă poruncise căpeteniilor carelor de război, zicând: «Să nu vă luptaţi nici cu mic, nici cu mare, ci numai cu regele lui Israel!»
31. Când căpeteniile carelor de război au văzut pe Iosafat, ei şi-au zis: «Acesta este regele lui Israel» şi l-au împresurat ca să se lupte cu el. Însă Iosafat a strigat, iar Dumnezeu i-a dat ajutor şi i-a îndepărtat Domnul de la el.
32. Şi, când căpeteniile carelor de război au văzut că acesta nu este regele lui Israel, s-au dat înapoi de la el.
33. Dar un om, din întâmplare, şi-a întins arcul său atunci şi a rănit pe regele lui Israel prin încheietura armăturii, iar regele a zis celui ce-i mâna carul: «Întoarce-te şi scoate-mă din luptă, căci sunt rănit».
34. În acea zi, lupta a fost crâncenă şi regele lui Israel a stat în car în faţa Sirienilor până seara, iar la asfinţitul soarelui a murit.
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Înțelepciunea și avuția lui Solomon.
2: Pregătirea pentru zidirea templului.
3: Zidirea templului Domnului.
4: Vasele sfințite.
5: Sfințirea templului.
6: Rugăciunea lui Solomon.
7: Săvârșirea sfințirii.
8: Cetățile zidite de Solomon. Jetfele și corăbiile lui.
9: Regina din Saba cercetează pe Solomon.
10: Roboam și dezbinarea regatului.
11: Roboam se pregătește de război.
12: Războiul cu Șișac. Moartea lui Roboam.
13: Abia, regele Iudei. Războiul lui cu Ieroboam, regele lui Israel.
14: Asa sfărâmă idolii și biruie pe Etiopieni.
15: Asa face alte îndreptări în templu.
16: Păcatul întreit al lui Asa.
17: Iosafat este fericit pentru evlavia lui.
18: Iosafat și Ahab în război cu Sirienii.
19: Iosafat, mustrat de Iehu, rânduiește povățuitori pentru treburile religioase și politice.
20: Iosafat biruie pe Amoniți și pe Moabiți.
21: Ioram ucide pe frații săi și se închină la idoli. Pedeapsa și moartea lui.
22: Pieirea lui Ohozia.
23: Iehoiada unge rege pe Ioaș. Atalia ucisă. Baal dărâmat.
24: Domnia lui Ioaș. Închinarea la idoli. Pedeapsa și moartea lui.
25: Domnia lui Amasia, regele Iudei.
26: Ozia (Azaria) tămâiază și se umple de lepră.
27: Iotam supune pe Amoniți la bir.
28: Ahaz, regele Iudei, și nelegiuirile lui.
29: Iezechia înnnoiește slujba cea adevărată.
30: Vestirea și serbarea Paștilor.
31: Stârpirea închinării la idoli. Îngrijirea de preoți și leviți.
32: Iezechia scapă prin minune de Sanherib.
33: Domnia lui Manase și Amon.
34: Domnia lui Iosia.
35: Iosia sebează Paștile. Moartea sa.
36: Urmașii lui Iosia. Robia Babilonului.