Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Evanghelia arată îndreptarea din credință, pentru neamuri. Judecata lor, pentru că nu păzesc legea firii.
2: Iudeii sunt tot atât de plini de păcate ca și păgânii.
3: Toți oamenii, fără osebire, sunt păcătoși.
4: Îndreptarea prin credință e întărită cu pilda lui Avraam și cu mărturia lui David.
5: Roadele îndreptării din credință. Adam și Hristos.
6: Lucrarea faptelor bune, ce se cuvine să urmeze credinței.
7: Osânda păcatului sub Lege. Lupta între carne și duh.
8: Credincioșii sunt slobozi față de osândă. Ei sunt fii ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Hristos. Sfântul Duh Mijlocitorul.
9: Israel cel căzut s-a lepădat. Chemarea neamurilor. Israel cel adevărat.
10: Iudeii caută îndreptare din faptele Legii, iar nu din sfârșitul Legii, care este Hristos.
11: Alegerea lui Israel rămâne neschimbată, dar trecătoarea lui credință a dus la miluirea păgânilor. Căile Domnului sunt de-a pururi minunate și nepătrunse.
12: Îndemnuri la sfințenie. Întrebuințarea folositoare a deosebitelor daruri.
13: Să ne supunem stăpânirilor.
14: Cum să ne purtăm cu cei slabi și să nu dăm pilej de sminteală nimănui.
15: Îndemnuri la răbdare cu cei slabi și la unire frățească. Izbânda și răspândirea Evagheliei prin predica apostolului.
16: Apostolul le dă în grijă pe diaconița Febe. Închinăciuni celor din Roma. Primejdia dezbinării.