Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

« 1 2 3 4 5 »

Călugăriţei care se va necinsti de oameni barbari şi necumpătaţi, iar viaţa ei anterioară a fost curată, să-i se dea epitimie de 40 de zile; dar dacă viaţa ei anterioară a fost întinată, să se îndeplinească epitimia prescrisă pentru desfrâu

Cel ce de frica de oaste sau din oarecare viclenie a îmbrăcat schima monahicească, fireşte ca unul ce-şi bate joc de dânsa, şi după această nevoie neapărată şi prefăcătorie a dezbrăcat-o să se epitimească pe de trei ori 40 de zile şi apoi să se apropie de Sfânta împărtăşanie

Nu se cuvine călugăriţelor să se împărtăşească de la călugărul presbiter tânăr, când acesta slujeşte şi împărtăşeşte

Nu se cuvine ca egumenul să scoată culionul ucenicului şi să-l alunge pe acesta din mănăstire

Pe cel ce a lepădat sfânta schimă călugărească şi nu se îndreaptă nu se cuvine a-l băga în casă, ci să se părăsească

De va fi cineva bolnav şi ar cere Sfântul Botez, sau sfânta schimă călugărească, trebuie să i se dea fără întârziere şi să nu i se denege harul

Nu se cuvine monahului presbiter a sluji fără mantie

Duhovnicul, care primeşte mărturisirea celor ce mărturisesc păcate ascunse, trebuie să-i oprească pe aceştia de la împărtăşire; dar să nu-i oprească de a intra în biserică, nici să nu dea în vileag cele ce le ştie despre ei, ci să-i sfătuiască cu blândeţe ca să stăruiască ei întru pocăinţă şi rugăciune, şi să li se administreze epitimiile ce li se cuvin, potrivit dispoziţiei sufleteşti a fiecăruia

Adulterii, şi cei ce păcătuiesc cu dobitoace, şi ucigaşii, şi alţii de acest fel, dacă vor mărturisi din îndemn propriu nelegiuirea lor care nu este cunoscută de către cei mulţi, se opresc de la împărtăşanie şi primesc epitimii, dar intrând în biserică, să stea numai până la rugăciunea catehumenilor. Iar dacă păcatele lor sunt vădite, atunci vor îndeplini epitimiile potrivit legiuirilor bisericeşti

Dacă un laic cu voia sa îşi va mărturisi păcatele, duhovnicul poate să procedeze după chibzuinţă sa

« 1 2 3 4 5 »


->